Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

 • First Fizz”: de eenmanszaak First Fizz, gevestigd te Rijswijk;
 • Cliënt”: de contractuele wederpartij van First Fizz;
 • Partijen”:  First Fizz en Cliënt gezamenlijk.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van First Fizz, alsmede op alle door Partijen gesloten overeenkomsten.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met First Fizz, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden First Fizz alleen dan indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen tussen Partijen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om de nietige c.q. vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes van First Fizz, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende 28 kalenderdagen na datum van het uitbrengen geldig. First Fizz is slechts aan een aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding door de Cliënt schriftelijk en binnen de termijn van 28 dagen geschiedt.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht First Fizz niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. First Fizz zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dit naar het oordeel van First Fizz vereist, is First Fizz gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. Cliënt dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens waarvan First Fizz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst dan wel waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan First Fizz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan First Fizz zijn verstrekt, is First Fizz niet gehouden aan overeengekomen termijnen en heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Partijen staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld, in acht worden genomen. Partijen dragen zorg voor een adequate beveiliging van de betreffende persoonsgegevens.
 5. First Fizz is gerechtigd de diensten op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken.
 6. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan First Fizz de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door First Fizz of door First Fizz ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Cliënt of op een door Cliënt aangewezen locatie, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de ter zake in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst/overdraagbaarheid First Fizz

 1. Indien tijdens de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. First Fizz zal Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen
 3. First Fizz zal Cliënt inlichten indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben. Indien Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal First Fizz aangeven in hoeverre voornoemde wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal First Fizz geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan First Fizz kunnen worden toegerekend.
 5. Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of de plichten voortvloeiende uit de met First Fizz gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij First Fizz daarmee voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 6 – Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door First Fizz een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze uitvoeringstermijn dient Cliënt eerst aan First Fizz een redelijke termijn te geven voor de nakoming, alvorens het verzuim van First Fizz intreedt.

Artikel 7 – Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium of tarief overeenkomen. First Fizz is niettemin gerechtigd (tussentijds) een verhoging door te voeren van het overeengekomen honorarium of tarief indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en het moment van nakoming van een verbintenis prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkos­ten, grondstof­fen, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft Cliënt het recht de overeenkomst te beëindigen met ingang van het moment dat de aangekondigde verhoging ingaat.
  Voorts is First Fizz gerechtigd het overeengekomen honorarium of tarief te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst in zodanige mate verkeerd werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan First Fizz, dat in redelijkheid niet van First Fizz kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium of tarief. First Fizz zal Cliënt in voorkomend geval in kennis stellen van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief. First Fizz zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan aan Cliënt vermelden.
 2. Indien Partijen geen vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium van First Fizz worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van First Fizz, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is First Fizz gerechtigd het honorarium, alsmede de eventuele bijkomende kosten, vooraf aan Cliënt in rekening te brengen.
 5. Indien door een aan Cliënt toe te rekenen oorzaak, waaronder mede wordt begrepen het niet of niet tijdig nemen van een beslissing en/of het niet of niet tijdig aanleveren van input of gegevens,  een vertraging van de projectdoorloop van meer dan zes maanden dreigt dan wel zich voordoet, is First Fizz gerechtigd (het restant van) de volledige opdrachtsom bij Cliënt in rekening te brengen.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds door Cliënt wordt opgezegd, is First Fizz gerechtigd tot compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij de feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die geheel aan First Fizz zijn toe te rekenen. Voorts is First Fizz alsdan gerechtigd tot (het restant van) de volledige opdrachtsom, indien het einde van de overeenkomst Cliënt is toe te rekenen en de betaling hiervan, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Cliënt is steeds gehouden tot betaling van de declaraties van First Fizz voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door First Fizz aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
 2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een percentage van 1,5%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Cliënt zijn de vorderingen van First Fizz op Cliënt direct opeisbaar.
 4. First Fizz is gerechtigd de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. First Fizz kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. First Fizz kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 – Incassokosten

 1. Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is met de nakoming van één of meer verbintenissen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Cliënt.
 2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige en correcte voldoening van een geldsom dan verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete van 15% over het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-. Indien First Fizz hogere kosten heeft gemaakt, is Cliënt gehouden deze kosten te vergoeden.
 3. Cliënt is over de gemaakte incassokosten tot aan de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien en voor zover Partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de rechten op de door First Fizz geleverde zaken – daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. – op Cliënt zullen overgaan. In dat geval zal in ieder geval het volgende tussen Partijen gelden:
  1. totdat Cliënt alle verbintenissen uit de met First Fizz gesloten overeenkomsten correct en volledig is nagekomen, blijven de rechten op voornoemde zaken eigendom van First Fizz en draagt Cliënt het risico van beschadiging of verlies van deze zaken;
  2. Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren met een beperkt recht;
  3. indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht First Fizz zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht daarvan op de hoogte te stellen.
  4. door First Fizz geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Cliënt slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  5. voor het geval dat First Fizz zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Cliënt op voorhand aan First Fizz een niet herroepbare toestemming om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van First Fizz zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 – Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de door First Fizz verrichte werkzaamheden dienen door Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan First Fizz, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat First Fizz in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal First Fizz de overeengekomen werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Cliënt schriftelijk en expliciet aannemelijk te worden gemaakt.

Artikel 12 – Opzegging

 1. Tussentijdse opzegging van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand, tenzij dit artikel hierna anders bepaalt.
 2. Indien Partijen een serviceovereenkomst (duurovereenkomst) zijn overeengekomen, waaronder mede dient te worden begrepen het door First Fizz verrichten van onderhoud aan en/of het (doen) hosten van de  website, dan kan deze overeenkomst gedurende de eerste termijn van 12 maanden niet eenzijdig worden opgezegd. Daarna geldt dat de serviceovereenkomst tegen het einde van iedere kalendermaand kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. In voorkomend geval zal Cliënt het voor het betreffende jaar te veel betaalde binnen dertig dagen van First Fizz retour ontvangen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zal First Fizz in overleg met Cliënt meewerken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Cliënt toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor First Fizz extra kosten meebrengt, worden deze aan Cliënt in rekening gebracht. Ten aanzien van de betaling van deze extra kosten gelden de bepalingen van artikel 8 (Betaling).

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. First Fizz is bevoegd de nakoming van haar verbintenissen op te schorten of de overeenkomst met Cliënt te ontbinden, indien:
  1. Cliënt één of meer verbintenissen uit de met First Fizz gesloten overeenkomst niet of niet volledig nakomt; of
  2. First Fizz na het sluiten van de overeenkomst met Cliënt feiten of omstandigheden ter kennis zijn gekomen over Cliënt op grond waarvan is te vrezen dat Cliënt de contractuele verbintenissen niet of niet volledig zal nakomen; of
  3. Cliënt verzocht is zekerheid te stellen in verband met de voldoening van de verbintenissen uit hoofde van de met First Fizz gesloten overeenkomst, en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of
  4. Cliënt – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 2. Voorts is First Fizz bevoegd de overeenkomst met Cliënt te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3.  First Fizz is gerechtigd een serviceovereenkomst in verband met het (doen) hosten van de website van Cliënt per direct te beëindigen indien Cliënt oneigenlijk gebruik maakt van het internet (o.a. spammen), informatie verspreidt die in strijd is met (internationale) wet en regelgeving, informatie verspreidt die discriminerend en/of oproept tot geweld. Cliënt vrijwaart First Fizz in dat geval jegens derden voor iedere aanspraak ter zake.
 4. Indien de overeenkomst met Cliënt wordt ontbonden of anderszins wordt beëindigd zijn de vorderingen van First Fizz onmiddellijk opeisbaar. Indien First Fizz de nakoming van haar verbintenissen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. First Fizz behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – AansprakelijkheiFirst Fizz

 1. ien op First Fizz enige aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze aansprakelijkheid steeds uitdrukkelijk beperkt overeenkomstig dit artikel.
 2. First Fizz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van First Fizz of haar ondergeschikten.
 3. Indien en voor zover op First Fizz enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde en van welke aard dan ook, dan is de aansprakelijkheid van First Fizz te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door First Fizz uit hoofde van de opdracht op dat moment aan Cliënt gefactureerde bedrag dan wel, indien dit nog niet mocht zijn gebeurd, het ter zake nog te factureren bedrag, zulks evenwel in beide situaties met een maximum van EUR 1.000,– (duizend EURO) per geval;
 4. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd van meer dan een jaar de aansprakelijkheid beperkt tot het over het laatste jaar verschuldigde honorariumgedeelte, zulks evenwel met een maximum van EUR 1.000,– (duizend EURO) per geval;
 5. First Fizz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard ook, in het geval First Fizz is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor First Fizz kenbaar behoorde te zijn.
 6. First Fizz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van misbruik door derden, van via het internet verzonden of ontvangen gegevens.

Artikel 15 – Vrijwaring

 1. Cliënt vrijwaart First Fizz voor alle aanspraken van derden voor zover betrekking hebbende op de door Cliënt verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst door First Fizz worden gebruikt.
 2. Cliënt vrijwaart First Fizz voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Cliënt toerekenbaar is.

Artikel 16- Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze aan Cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd dan wel in de macht van een door Cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Indien de tussen Partijen gesloten overeenkomst bestaat uit een opdracht aan First Fizz voor het bouwen van een website en deze overeenkomst eindigt – anders dan tengevolge van een tekortkoming aan de zijde van Cliënt – voordat First Fizz de definitieve versie van de website heeft opgeleverd, zal First Fizz ofwel meewerken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derde dan wel de website in de staat waarin deze zich op het moment van beëindiging bevindt aan Cliënt opleveren. In dat geval kan First Fizz door Cliënt niet meer aansprakelijk worden gehouden voor het goed functioneren van de website dan wel worden aangesproken voor eventuele fouten in de website respectievelijk programmatuur.
 3. First Fizz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites die niet draaien op een server van First Fizz dan wel een door First Fizz ingeschakelde derde respectievelijk op verzoek van Cliënt overgaan naar een andere server.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop First Fizz geen invloed kan uitoefenen en waardoor First Fizz niet in staat is haar verbintenissen na te komen. Daaronder worden begrepen werkstakingen in het bedrijf van First Fizz, alsmede: onderbreking van de energieleverantie buiten de schuld van First Fizz, het niet of niet volledige functioneren van computerapparatuur en softwareprogramma’s, een onderbreking van de internetaansluiting, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen en in- en uitvoerverboden.
 3. First Fizz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat First Fizz zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
 5. Voor zover First Fizz ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verbintenissen uit de met Cliënt gesloten overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is First Fizz gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en is artikel 8 van toepassing op de betaling hiervan.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de onderling gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door partij die de informatie aanlevert als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  Deze verplichting is niet van toepassing op:

  1. het gebruik of ter beschikking stellen van vertrouwelijke informatie waartoe Partijen verplicht zijn bij wet, regelgeving of een beslissing van een rechterlijke instantie of een andere bevoegde overheidsinstantie; of
  2. informatie die reeds deel uitmaakt van het publieke domein.

Artikel 19 – Rechten

 1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, behoudt First Fizz zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. First Fizz heeft het recht haar naam en link naar haar website op te nemen in de door haar opgeleverde projecten. Cliënt draagt zorg voor het behoud van deze link na levering.
 3. Alle door First Fizz verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Fizz niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Het is First Fizz toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Fizz.
 5. First Fizz behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 – Niet-overname personeel

 1. Cliënt zal gedurende de looptijd van de met First Fizz gesloten overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van First Fizz of van ondernemingen waarop First Fizz ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met First Fizz.

Artikel 21 – Geschillen

 1. Op de tussen Partijen gesloten overeenkomst en haar rechtsgevolgen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

Artikel 22 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. First Fizz behoudt zich het recht voor deze voorwaarden (tussentijds) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten of te sluiten overeenkomsten, dit met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking hiervan aan Cliënt. Indien Cliënt de wijziging of aanvulling niet accepteert dient hij schriftelijk kenbaar te maken de wijziging of aanvulling van de voorwaarden niet te accepteren. In dat geval blijven de op dat moment toepasselijke voorwaarden van kracht.